Cjenik ostalih usluga Komunalno Basilija d.o.o.

 

1. ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI

ISPORUKA PITKE VODE PUTEM HIDRANTA I CISTERNI NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA
Kat ISPORUKA VODE PUTEM HIDRANTSKE MREŽE za 1m3 Oporezivo Neoporezivo UKUPNO
Kn / EUR
Osnovica 13% 25% ∑s PDV-om
1. Isporuka vode – subvencionirana cijena kućanstva  za potrebe stalnog stanovništva  koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja usluga 1,00 0,25 1,25 14,59 / 1,94
1m3 6,00 0,78 6,78 6,56
2. Isporuka vode kućanstva i gospodarski objekti  a nalaze se unutar naselja usluga 5,00 1,25 6,25 19,59 / 2,60
1m3 6,00 0,78 6,78 6,66
  ISPORUKA VODE PUTEM CISTERNI Osnovica 13% 25% ∑s PDVom Neoporezivo UKUPNO
Kn / EUR
1. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 subvencionirana cijena za kućanstva  za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu a nalaze se unutar naselja m.t. 1,00 0,25 1,25 94,63 / 12,56
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
1. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 subvencionirana cijena kućanstva  za potrebe stalnog stanovanja koja nemaju mogućnost spajanja na vodovodnu mrežu, a nalaze se unutar naselja m.t. 1,00 0,25 1,25 161,33 / 24,41
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72
2. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se  nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) usluga 200,00 50,00 250,00 344,63 / 45,74
m.t. 1,00 0,25 1,25
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
2. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se  nalaze se unutar naselja (osim subvencioniranih) usluga 200,00 50,00 250,00 411,33 / 54,59
m.t. 1,00 0,25 1,25
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72
3. Isporuka vode putem cisterne od 7m3 sve vrste objekata koja se  nalaze izvan naselja Usluga 300,00 75,00 375,00 469,63 / 62,33
m.t. 1,00 0,25 1,25
7m3 42,00 5,46 47,46 45,92
3. Isporuka vode putem cisterne od 12m3 sve vrste objekata koja se  nalaze izvan naselja usluga 300,00 75,00 375,00 536,33 / 71,18
m.t. 1,00 0,25 1,25
12m3 72,00 9,36 81,36 78,72

*Pravo na subvenciju ostvaruje se temeljem suglasnosti Općine Šolta za OPG-ove, te potvrde od strane VIK-a za korisnike koji nemaju mogučnost za spajanje na vodovodni priključak. 

2. GROBLJANSKE USLUGE

2.1. NAKNADE ZA GROBNA MJESTA cijena PDV 25% UKUPNO             Kn /EUR
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-2 do 6 ležaja kom 2.000,00 500,00 2.500,00 / 331,81
Naknada za dodjelu grobnog mjesta-zemljani grob kom 1.000,00 250,00 1.250,00 /165,90
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 4-6 mjesta kom 128,00 32,00 160,00 / 21,24
Godišnja grobna naknada klasična grobnica 1-3 mjesta kom 112,00 28,00 140,00 / 18,58
Godišnja grobna naknada zidane blok grobnice kom 96,00 24,00 120,00 / 15,93
Godišnja grobna naknada zemljani grob kom 80,00 20,00 100,00 / 13,27
Najam privremene grobnice dan 3,00 0,75 3,75 / 0,50

2.2. POGREBNE USLUGE cijena PDV 25% UKUPNO           Kn / EUR
Kopanje i zatrpavanje rake kom 700,00 175,00 875,00 / 116,13
Razbijanje i uklanjanje mršavog betona kom 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Uklanjanje armirane ploče i ponovno postavljanje kom 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Otvaranje i zatvaranje grobnice kom 200,00 25,00 250,00 /33,18
Ukop u grobnicu sa pregrađivanjem polica po ukopu 800,00 200,00 1.000,00 / 132,72
Ukop u grobnicu bez pregrađivanja polica po ukopu 600,00 150,00 750,00 / 99,54
Usluga prijevoza mrtvačkim kolima po sprovodu 250,00 62,50 312,50 / 41,47
Zidanje(zagrađivanje polica) kom 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Čišćenje i formiranje groba nakon pokopa i uklanjanje vijenaca : a) zemljani grob

b) grobnica

kom

kom

150,00

100,00

37,50

25,00

187,50 / 24,89

125,00 / 16,59

Ukop izvan redovnog vremena ukopa kom 576,00 144,00 720,00 / 95,56
Korištenje mrtvačnice po sprovodu 100,00 25,00 125,00 / 16,59
Korištenje frižidera dan 100,00 25,00 125,00 / 16,59
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 07-15h kom 500,00 125,00 625,00 / 82,95
Preuzimanje pokojnika (osim nesretnog slučaja) 15-20h kom 800,00 200,00 1.000,00 / 132,72
Preuzimanje pokojnika u manipulativnom lijesu (kod prometne nesreće, utapanja, vješanja i dr. nesretni sl) kom 1.200,00 300,00 1.500,00 / 199,08
Upotreba manipulativnog lijesa kom 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Naknada za korištenje električne energije i vode za kamenoklesarske radove dan 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Čišćenje grobnica kom 200,00 50,00 250,00 / 33,18 
Ispumpavanje vode iz grobnice kom 100,00 25,00 125,00 / 16,59
Razmještaj kostiju u grobnicu kom 500,00 125,00 625,00 / 82,95 
Ekshumacije od 1 do 5 godina: a)iz zemlje

b)iz grobnice

kom

kom

1.920,00

1.200,00

480,00

300,00

2.400,00 /318,53

1.500,00 / 199,08

Ekshumacije preko 5 godina: a)iz zemlje

b)iz grobnice

kom

kom

1.600,00

800,00

400,00

200,00

2.000,00 / 265,44

1.000,00 / 132,72

2.3. CIJENIK GROBNICA cijena PDV 25% UKUPNO Kn / EUR
Grobnica klasična-6 ležaja kom 25.000,00 6.250,00 31.250,00 / 4.147,59
Grobnica klasična-4 ležaja kom 21.000,00 5.250,00 26.250,00 / 3.483,97
 • Sprovod ili ispraćaj organizira isključivo Komunalno Basilija d.o.o.
 • Nedjeljom i blagdanom se ne organiziraju sprovodi i ispraćaji , u slučaju iznimke cijena usluge je uvećana za 100%.
 • Redovno vrijeme ukopa
  01.01. – 01.05. i 01.10.-31.12…….. 08,00 – 15,00 h
  01.06. – 30.09. …………………………… 08,00 – 13,00 h i 16,00 – 19,00

3. PARKING

USLUGE PARKINGA U LUCI ROGAČ cijena s PDV-om
Red.br. Kategorija Cijena I  Cijena II
1 Sat parkinga 3,00 kn /0,40 EUR 5,00 kn / 0,66 EUR
2 Dnevna karta 30,00 kn / 4,00EUR 50,00 kn / 6,64 EUR
3 Mjesečna karta – fizičke osobe 200,00 kn / 26,54 EUR  200,00 kn / 26,54 EUR
4 Mjesečna karta- pravne osobe 400,00 kn / 53,09 EUR 500,00 kn / 66,36 EUR
5 Povlaštena mjesečna karta- fizičke osobe 100,00 kn / 13,27 EUR 100,00 kn / 13,27 EUR
6 Povlaštena mjesečna karta- pravne osobe 200,00 kn / 26,54 EUR 300,00 kn / 39,82 EUR
7 Povlaštena mjesečna karta- izvanulična 150,00 kn / 19,91 EUR 150,00 kn / 19,90 EUR
8 Povlaštena mjesečna karta- stanari 0,00 kn / EUR 0,00 kn / EUR 
 • Napomena: navedene cijene vrijede:
  • za period 01.01. – 31.05. cijena I.
  • u periodu 01.06. – 30.09. cijena II.
  • u periodu 01.10. – 31.12. cijena I.
 • Napomena : status povlaštene karte definira Općina Šolta

4. CJENIK USLUGA PO NARUDŽBI FIZIČKIH I PRAVNIH OSOBA

4.1.USLUGA RADA VOZILA,RADNIH STROJEVA I RADNIKA cijena PDV 25% UKUPNO   

Kn / EUR

Specijalno vozilo s vozačem-za odvoz otpada 9-15m3 sat 350,00 87,50 437,50 / 58,07
Specijalno vozilo s vozačem-autopodizač sat 250,00 62,50 312,50 / 41,47
Specijalno vozilo s vozačem-motorna čistilica sat 100,00 25,00 125,00 / 16,59
Specijalno vozilo s vozačem-malčer sat 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Specijalno vozilo –fekalac 5m3 tura 320,00 80,00 400,00 / 53,09
Kamion sandučar 3t tura 150,00 37,50 187,50 / 24,89
Kamion Kiper 8,5 t + Kran tura 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Buldozer sat 500,00 125,00 625,00 / 82,95
Kombinirka JCB 2CX sat 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Bager JCB mini 802 sat 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Radnik na pometanju ulica sat 45,00 11,25 56,25 / 7,47
Radnik na utovaru otpada sat 50,00 12,50 62,50 / 8,29
Radnik na uređenju JPP sat 65,00 16,25 81,25 / 10,78
Mehaničar sat 80,00 20,00 100,00 / 13,27
Električar sat 80,00 20,00 100,00 / 13,27
Valjak sat 150,00 37,50 187,50 / 24,89
4.2. ODRŽAVANJE ZELENIH POVRŠINA cijena PDV 25% UKUPNO

Kn / EUR

Košenje travnjaka motornom kosilicom m2 0,40 0,10 0,50 / 0,07
Košenje trave motornom kosilicom metar dužni 1,00 0,25 1,25 / 0,16
Košenje trimerom neuređenih zelenih površina sat 80,00 20,00 100,00 / 13,27
Prehrana travnjaka mineralnim gnjojivom bez mat. m2 0,10 0,03 0,13  / 0,017
Lagano orezivanje drveća-suhih,starih i bolesnih grana kom 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Oštro orezivanje drveća-krošnje kom 600,00 150,00 750,00 / 99,54
Orezivanje jednogodišnjih izboja drveća kom 5,00 1,25 6,25 / 0,83
Orezivanje drveća u glavu kom 150,00 37,50 187,50 / 24,89
Rušenje drveća na panj-promjer debla 0-50cm kom 300,00 75,00 375,00 / 49,77
Rušenje drveća na panj-promjer debla 50-100cm kom 600,00 150,00 750,00 / 99,54
Rušenje drveća na panj-promjer debla 100-150cm kom 900,00 225,00 1.125,00 / 149,31
Orezivanje palminih grana do 5m kom 300,00 75,00 375,00 / 49,71
Orezivanje palminih grana preko 5m kom 500,00 125,00 625,00 / 82,95
Orezivanje živice m2 9,00 2,25 11,25 / 1,49
Orezivanje zapuštene živice do 150cm visine m2 25,00 6,25 31,25 / 4,15 
Orezivanje zapuštene živice do 200cm visine m2 50,00 12,50 62,50 / 8,29
Usitnjavanje drvene mase po pozivu korisnika s sjeckalicom  h 200,00 50,00 250,00 / 33,18
Malčiranje (košenje ) malčerom m 1,00 0,25 1,25 / 0,17

5. LUČKE USLUGE TARIFE ZA USLUGE KORIŠTENJA PITKE VODE I ELEKTRIČNE ENERGIJE

OSNOVA   PITKA VODA I  ELEKTRIČNA ENERGIJA
KN EUR
Plovila do 9,99m 1,00 kn/m LOA 0,13 EUR/m LOA
Plovila od 10-14,99m 2,00 kn/m LOA 0,27 EUR/m LOA
Plovila od 15-19,99m 3,00 kn/m LOA 0,40 EUR/m LOA
Plovila od 20-29,99m 4,00 kn/m LOA 0,53 EUR/m LOA
Plovila od 30m 5,00 kn/m LOA 0,66 EUR/m LOA

 

Komunalno Basilija d.o.o.
Direktor
Tihana Saša Glavurtić ing.

Ovaj cjenik stupa na snagu 01.03.2018.
Izmjene cjenika primjenjuju sukladno Odluci Uprave Društva broj: OD-23/2018. pisane suglasnosti
Skupštine društva – Općina Šolta od 28.02.2018.)

Dopune cijenika od 01.04.2020. po odluci OD-23/2020, sukladno suglasnosti od 02.03.2020.