Cjenik odvoza otpada 

 

Cjenik javne usluge prikupljanja komunalnog otpada i suglasnost na cjenik  – primjena od 01.09.2023.
Službeni_glasnik_općine_šolta_broj_15-2023

CJENIK

JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA

 

Struktura cijene javne usluge sastoji se od: cijene obavezne minimalne javne usluge i cijene za količinu predanog miješanog komunalnog otpada.

Obvezna minimalna javna usluga je iznos koji se osigurava radi ekonomski održivog poslovanja te sigurnosti, redovitosti i kvalitete pružanja javne usluge, kako bi sustav sakupljanja komunalnog otpada mogao ispuniti svoju svrhu. Omjer cijene za količinu predanog otpada i cijene obvezne minimalne javne usluge mora biti odmjeren na način koji će osigurati obavljanje javne usluge na kvalitetan, postojan i ekonomski učinkovit način, izbjegavajući neopravdano visoke troškove, u skladu s načelima održivog razvoja, zaštite okoliša, javnost rada i onečišćivač plaća, kako bi se osiguralo i poticalo odvojeno sakupljanje otpada.

Na području pružanja javne usluge utvrđuje se ukupno 12 obračunskih razdoblja, i  primjenjuje se jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju kućanstvo i jedinstvena cijena obvezne minimalne javne usluge za korisnika usluge razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo.

  • Cijena mjesečne minimalne javne usluge (fiksni dio):
Kategorija Cijena minimalne javne usluge
obračunsko mjesto
mjesečno u €
PDV 13% u € Ukupno mjesečno s PDVom  € / kn
Kućanstvo 6,20 0,80    7,00        (52,74 kn)
Nekućanstvo 15,04 1,96     17,00         (128,09 kn)

Napomena: Za nekretninu koja se trajno ne koristi, odnosno za koju je utvrđeno da se na temelju očitovanja vlasnika nekretnine i očitanja mjernih uređaja za potrošnju električne energije i vode utvrdi nekorištenje, ne obračunava se cijena obvezne minimalne javne usluge i cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada. Očitovanje vlasnika nekretnine daje se za tekuću kalendarsku godinu.

Cjenikom se zasebno za korisnika razvrstanog u kategoriju kućanstvo i za korisnika razvrstanog u kategoriju korisnika koji nije kućanstvo određuje jedinična cijena za preuzimanje volumena spremnika miješanog komunalnog otpada.

Redovno prikupljanje miješanog komunalnog otpada vršit će se jednom tjedno  prema  rasporedu, u periodu od 01.06.–30.09. moguće je, osim redovnih odvoza, naručiti i dodatne odvoze i to: ponedjeljkom, srijedom, petkom i subotom.

 

I  KATEGORIJA KUĆANSTVO

Cijena redovnog pražnjenja spremnika:

Kategorija

 

Jedinična cijena po litri bez PDV-a Spremnik

 

Pražnjenje po spremniku u € PDV 13% u € Cijena pojedinačnog pražnjenja spremnika s PDVom

 € / kn

Kućanstvo  

 

0,013 €

Samostalni spremnik   120 lit    1,59 0,21    1,80 €       (13,56kn)
Samostalni spremnik   240 lit    3,19 0,41  3,60 €        (27,12kn)
Samostalni spremnik   1100 lit   14,60 1,90 16,50 €     (124,32kn)
Polupodzemni spremnik 40 lit   0,53 0,07   0,60 €         (4,52kn)

**volumen od 40 litara odnosi se isključivo na korisnike kojima je dodjeljen zajednički spremnik – polupodzemni spremnik.

Preporučeni volumen spremnika za kategoriju kućanstvo:

  Tip korisnika prema broju članova kućanstva Preporučeni volumen spremnika
1. Kućanstvo do 6 članova 120 lit
2. Kućanstvo s 6 -10 članova 240 lit
3. Kućanstvo više od 10 članova 1100 lit

 

II KATEGORIJA KORISNIKA KOJI NIJE KUĆANSTVO

Cijena redovnog pražnjenja spremnika

Kategorija

 

Jedinična cijena po litri bez PDV-a Spremnik

 

Pražnjenje po spremniku u € PDV 13% u € Cijena pojedinačnog pražnjenja spremnika s PDVom

 € / kn

Nekućanstvo  

 

0,0155 €

Samostalni spremnik   120 lit    1,86 0,24    2,10 €       (15,28kn)
Samostalni spremnik   240 lit    3,72 0,48  4,20 €        (31,64kn)
Samostalni spremnik   1100 lit 17,04   2,21 19,25 €     (145,04kn)
Polupodzemni spremnik 40 lit   0,62 0,08   0,70 €         (5,27kn)

**volumen od 40 litara odnosi se isključivo na korisnike kojima je dodjeljen zajednički spremnik – polupodzemni spremnik.

Smjernice Davatelja usluge za odabir spremnika:

Davatelj usluge omogućit će korisnicima usluge odabir jednog ili više spremnika  u skladu s njihovim realnim potrebama uvažavajući osnovne kriterije koji udovoljavaju potrebama za najdulji broj dana između odvoza. Ukoliko se pokaže da Korisnik usluge ima potrebu za većim volumenom  spremnika više od šest puta u tri obračunska razdoblja, dužan je preuzeti prvi veći spremnik od Davatelja usluge.

Preporučeni volumen spremnika za kategoriju nekućanstvo:

  VRSTA DJELATNOSTI PREPORUČENI VOLUMEN SPREMNIKA
1. Uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostor, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, ustanove, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, ambulante, ljekarne, vjerske, socijalne, humanitarne, kulturne, prosvjetne i športske ustanove, 120 lit
2. Obrtničke djelatnosti: frizerski, salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravari,  autokaroser, radione za popravak, ribarski obrti,  keramičari 120 lit
3. Korisnici usluge koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem soba/apartmana , kuće za odmor, vile – mali privatni iznajmljivači  120-240 lit
4. Kafići, barovi, točionice pića i sl. bez usluga pripreme hrane, noćni klubovi, noćni bar, disco klub, klubovi za zabavu na otvorenom, organizatori javnih manifestacija (uključujući i turističku zajednicu Općine Šolta), 240 lit
5. Korisnici usluge koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem  hoteli, hosteli, prenoćišta, ksmpovi … 1100 lit
6. Luke nautičkog turizma (marina, suha marina), upravitelji  komunalne, sportske i luke posebne namjene i sl. 1100 lit
7. Korisnici usluge koji pružaju usluge pripreme hrane iz kategorija restorana, barova, gostionica, zdravljaka, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistroa, slastičarnica, objekata brze prehrane, kavana, pivnica, buffeta, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, kleti, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekata jednostavnih usluga u kiosku, objekata jednostavnih brzih usluga, objekata jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekata jednostavnih usluga u šatoru, objekata jednostavnih usluga na klupi, objekata jednostavnih usluga na kolicima, objekata koji pružaju usluge pripreme hrane bez konzumacije hrane na lokaciji (npr. objekti brze prehrane, fast food, pizza cut, pekare)  i sl. 1100 lit
8. Mesnice, ribarnice, prodavaonice mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinske postaje, supermarketi, trgovine prehrambenom robom, tržnica, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, ostale trgovine miješanom i građevinskom opremom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, kiosci za prodaju razne robe, štandova na javnoprometnim površinama i sl., vinarije , uljare i  sl 1100 lit

 

III  CIJENA USLUGE IZVAN PLANA PRIMOPREDAJE – IZVAREDNI ODVOZI

U periodu od 01.10. – 31.05. osim redovnih odvoza po rasporedu od jednom tjedno korisnici mogu naručiti i izvanredne odvoze.

Cijena izvarednog pražnjenja spremnika

Kategorija

 

Jedinična cijena po litri bez PDV-a Spremnik

 

Pražnjenje po spremniku u € PDV 13%

u  €

Cijena pojedinačnog pražnjenja spremnika s PDVom

 € / kn

I -II  

 

0,02 €

Samostalni spremnik   120 lit    2,12 € 0,28 €   2,40 €       (18,08kn)
Samostalni spremnik   240 lit    4,25 €   0,55 €   4,80 €       (36,17kn)
Samostalni spremnik   1100 lit 19,47 € 2,53 € 22,00 €     (165,76kn)

 

  1. CIJENA OSTALIH USLUGA
USLUGA  

količina

Cijena bez PDVa u € PDV 25% u € Ukupna CIJENA s PDVom € / kn
Odvoz i zbrinjavanje glomaznog otpada m3 12,00 3,00 15,00 €     (113,02  kn)
Izvanredni odvoz nepropisno odloženog glomaznog otpada m3 16,00 4,00 20,00 €      (150,69 kn)
Odvoz i zbrinjavanje zelenog raslinja  m3 12,00 3,00 15,00 €      (113,02 kn)
Primopredaja razvrstanog otpada na deponiju (osim MKO) m3 8,00 2,00 10,00 €        (75,35 kn)
Primopredaja nerazvrstanog otpada na deponiju  (osim MKO) m3 12,00 3,00 15,00 €       (113,02 kn)
Prikupljanje i odvoz ambalažnog otpada nepropisno odloženog na JPP m3 40,00 10,00 50,00 €       (376,73 kn)
Prikupljanje i odvoz miješanog otpada nepropisno odloženog na JPP m3 48,00 12,00 60,00 €       (452,07 kn)
Preuzimanje nepropisno odloženog otpada u spremnicima ili pored spremnika na lokaciji korisnika lit 0,08 0,02 0,10 €             (0,75 kn)
Dodatno razvrstavanje spremnika lit 0,08 0,0 0,10 €             (0,75 kn)

Napomena: sukladno članku 86. Zakona o gospodarenju otpadom pravnim osobama iz kategorije „nekućanstvo“ Komunalno Basilija d.o.o. nije dužno preuzimati reciklabilni i ambalažni otpad, no u slučaju potrebe za preuzimanjem ili zbrinjavanjem istog, potrebno je ugovorom definirati uvjete usluge između korisnika nekućanstvo i Komunalnog Basilija d.o.o.

Iz ove odredbe izuzeti su mali privatni iznajmljivači koji se mogu svrstati u kategoriju kućanstva i u kategoriju nekućanstva.       

                

V  CIJENA UGOVORNE KAZNE

Ugovorna kazna obračunava se u slučaju kada korisnik usluge postupi protivno ugovoru, sukladno Odluci o načinu prižanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada i važečem cijeniku.

UGOVORNA KAZNA – PREKRŠAJ CIJENA
Korisnik usluge rukuje s spremnikom na način koji za posljedicu ima oštećenje istoga 10,00 – 100,00 €
Korisnik usluge u spremnik  sabija otpad pa nije moguće gravitacijsko pražnjenje otpada 10,00 – 100,00 €
Korisnik usluge odlaže problematični otpad/opasni otpad u spremnike za miješani komunalni otpad, biootpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu 50,00 – 300,00 €
Korisnik usluge odlaže animalni otpad u spremnike za MKO, biootpad ili u spremnike za reciklabilni otpad 10,00 – 100,00 €
Poklopac ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad ne može se u potpunosti zatvoriti zbog odložene veće količine otpada od volumena spremnika 10,00 – 100,00 €
Korisnik usluge koji nije kućanstvo  odlaže reciklabilni otpad u spremnike za komunalni otpad 50,00 – 300,00 €
Korisnik usluge koji nije kućanstvo u Izjavi je naveo da pripada kategoriji korisnika koji je kućanstvo 50,00 – 300,00 €
Korisnik usluge odlaže miješani komunalni otpad u spremnike za reciklabilni otpad ili u spremnike za biootpad 50,00 – 300,00 €
Korisnik usluge nije razvrstao reciklabilni otpad u spremnicima sukladno namjeni istoga 10,00 – 100,00 €
Korisnik usluge koristi nekretninu, a ne prazni spremnik / nije preuzeo spremnik 50,00 – 300,00 €
Korisnik usluge odlaže otpad izvan spremnika, na javnu površinu 50,00 – 500,00 €

Cijene ugovorne kazne su iskazane s uključenim  PDV-om (stopa 25%).           

 

 DATUMA POČETKA PRIMJENE CJENIKA

Ovaj cjenik stupa na snagu  i  primjenjivat će se od 01. rujna  2023. godine.

 

 ZAVRŠNE ODREDBE

Prethodna suglasnost Općinskog načelnika na ovaj Cjenik ishodovana je 04.kolovoza 2023.g.

KLASA: 363-01/23-01/01.

URBROJ: 2181-49-03-23-15.

 

 

Grohote, 04.kolovoza 2023.                                           KOMUNALNOG BASILIJA d.o.o.                                                                                    

                                                                                                         Direktor: Tihana Saša Glavurtić

 

 

 

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Šolta od 10.02.2019 do 31.08.2023.