Cjenik odvoza otpada 

Odluka o donošenju cjenika javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada na području Općine Šolta od 10.02.2019.

 

JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE ŠOLTA

Cjenik javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada za područje Općine Šolta izrađen je sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17), Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) i Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Općine Šolta donesene na 18.sjednici Općinskog vijeća Općine Šolta dana 29.siječnja 2019.godine

Za određivanje cijene javne usluge određeni su troškovi Davatelja javne usluge koji moraju biti pokriveni iz minimalne javne usluge i troškovi odlaganja miješanog komunalnog otpada na odlagalištu otpada. Strukturu cijene javne usluge (CJU) čini cijena javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada (C), cijena obvezne minimalne javne usluge (CMJU) i cijena ugovorne kazne (UK).

CJU = CMJU + C + UK

Cijena obvezna minimalne javne usluge (CMJU) obračunava se kako bi se osiguralo ekonomski održivo poslovanje Davatelja usluge, sigurnost, redovitost i kvalitetu pružanja javne usluge kao i da bi se pokrili troškovi nastali radom reciklažnog dvorišta i mobilnog reciklažnog dvorišta zaprimanjem bez naknade otpada nastalog u kućanstvu na području Općine Šolta,  troškovi prijevoza i obrade glomaznog otpada koji se prikuplja u okviru javne usluge te troškovi vođenje propisanih evidencija i izvješćivanja u vezi s javnom uslugom. Troškovi koje obuhvaća obvezna minimalna javna usluga (CMJU) usklađuju se godišnje, po završenom financijskom izvješću Davatelja usluge i Planu ulaganja u sustav (opremu) a time se, posljedično mijenja cijena javne usluge za područje Općine Šolta svake godine.

 

MINIMALNA JAVNA USLUGA

  • Jedinična cijena minimalne javne usluge na području Općine Šolta za 2019. godinu = 0,35 kn/l  (0,046EUR)

 

Korisnici usluga:

  1. fizička osoba sa prebivalištem na području Općine Šolta (1. kategorija Korisnika usluge),
  2. fizička osoba sa privremenim boravištem na području Općine Šolta (2. kategorija Korisnika usluge),
  3. fizička i pravna osoba koja na području Općine Šolta obavlja djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (3. kategorija Korisnika usluge).

 
1. kategorija Korisnika – fizička osoba sa prebivalištem na području Općine Šolta podijeljena je u sljedeće skupine:

  • fizičke osobe u kućanstvima
  • fizičke osobe u kućanstvima koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba ili apartmana (mali privatni iznajmljivači)

Za 1. kategoriju Korisnika usluge – fizičke osobe u kućanstvima cijena minimalne javne usluge određuje se na način da se troškovi minimalne javne usluge ove kategorije Korisnika usluge raspoređuje prema kriteriju površine stambenog objekta i broja članova u kućanstvu. Svakom članu kućanstva dodijeljen je koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada po metru kvadratnom stambene površine prema tablici:

Član kućanstva Koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada – litara/m2
1 1,00
2 1,04
3 1,08
4 1,12
5 1,15
6 1,18
7 1,20
8 1,22
9 1,24
10 1,25

Ukupna cijena minimalne javne usluge = površina stambenog objekta  x  koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada x jedinična cijena minimalne javne usluge

 

Davatelj usluge predlaže broj članova u kućanstvu Korisnika usluge na temelju sljedeće tablice ukoliko ne postoje zadovoljavajući podaci o broju članova u kućanstvu Korisnika usluge na području pružanja usluge:

Površina (m2) Član kućanstva
0 – 45 1
46 – 60 2
61 – 80 3
81 – 100 4
101 – 200 5
201 – 250 6
251 – 300 7
301 – 350 8
351 – 400 9
400 + 10

 

Za 1. kategoriju Korisnika usluge –  fizičke osobe u kućanstvima (mali privatni iznajmljivači) koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana minimalna javna usluga uvećana je za broj postelja koje se koriste za iznajmljivanje, odnosno za volumen procijenjene proizvodnje miješanog komunalnog otpada po postelji. Svakoj turističkoj postelji određen je godišnji volumen miješanog komunalnog otpada koji nastaje po postelji koristeći se podacima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Metodologije za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada (HAOP), podacima o brojnosti turističkih postelja u privatnom smještaju na području Općine Šolta te procjenom popunjenosti turističkih kapaciteta. Udio proizvedene količine miješanog komunalnog otpada prenesen je u jednakom udjelu u troškove Davatelja usluge te je raspoređen na ukupni broj turističkih postelja u privatnom smještaju i na 3 obračunska razdoblja (lipanj, srpanj, kolovoz) kada je najveća popunjenost turističkih postelja u privatnom smještaju. Na području Općine Šolta procjenjuje se kako svaka turistička postelja proizvodi 108 l miješanog komunalnog otpada po postelji mjesečno (u 3 sezonska mjeseca). Svaki Korisnik usluge 1. kategorije koji iznajmljuje turističke postelje plaća uvećanu cijenu minimalne javne usluge u 3 mjeseca turističke sezone (lipanj, srpanj, kolovoz).

Ukupna cijena minimalne javne usluge (vansezone) = ((površina stambenog objekta x koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada)+(površina za obavljanje djelatnosti iznajmljivaja x fiksni koeficijent 0,60)) x jedinična cijena minimalne javne usluge.

Ukupna cijena minimalne javne usluge (u 3 mjeseca turističke sezone) = ((površina stambenog objekta x koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada)+(površina za obavljanje djelatnosti iznajmljivaja x fiksni koeficijent 0,60) + (broj turističkih postelja za iznajmljivanje x 108l))  x jedinična cijena minimalne javne usluge)

 

2. kategorija Korisnika — fizička osoba sa privremenim boravištem na području Općine Šolta podijeljena je u sljedeće skupine:

  • fizičke osobe u kućanstvima
  • fizičke osobe u kućanstvima koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba ili apartmana (mali privatni iznajmljivači)
  • fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana (mali privatni iznajmljivači)

 

Za 2. kategoriju Korisnika usluge – fizičke osobe u kućanstvima cijena minimalne javne usluge određuje se jednako kao i za 1. kategoriju Korisnika usluge. Ovoj kategoriji Korisnika usluge određuje se koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada u van sezonskom razdoblju od 0,6 l/m2. U tri sezonska mjeseca (lipanj, srpanj, kolovoz) 2. kategoriji Korisnika usluge određuje se koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada na temelju veličine stambenog objekta kojem je pridružen broj osoba (članova kućanstva) i koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada prema tablici

 

Član kućanstva Koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada – litara/m2 Površina (m2)
1 1,00 0 – 45
2 1,04 46 – 60
3 1,08 61 – 80
4 1,12 81 – 100
5 1,15 101 – 200
6 1,18 201 – 250
7 1,20 251 – 300
8 1,22 301 – 350
9 1,24 351 – 400
10 1,25 400 +

 

Ukupna cijena minimalne javne usluge (vansezone) = površina stambenog objekta x fiksni koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada 0,60 l/m2 x jedinična cijena minimalne javne usluge

Ukupna cijena minimalne javne usluge (u sezoni) = površina stambenog objekta x koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada * jedinična cijena minimalne javne usluge

 

Za 2. kategoriju Korisnika usluge – fizičke osobe u kućanstvima (mali privatni iznajmljivači) koji obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana minimalna javna usluga uvećana je za broj postelja koje se koriste za iznajmljivanje, odnosno za volumen procijenjene proizvodnje miješanog komunalnog otpada po postelji. Svakoj turističkoj postelji određen je godišnji volumen miješanog komunalnog otpada koji nastaje po postelji koristeći se podacima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Metodologije za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada (HAOP), podacima o brojnosti turističkih postelja u privatnom smještaju na području Općine Šolta te procjenom popunjenosti turističkih kapaciteta. Udio proizvedene količine miješanog komunalnog otpada prenesen je u jednakom udjelu u troškove Davatelja usluge te je raspoređen na ukupni broj turističkih postelja u privatnom smještaju i na 3 obračunska razdoblja (lipanj, srpanj, kolovoz) kada je najveća popunjenost turističkih postelja u privatnom smještaju. Na području Općine Šolta procjenjuje se kako svaka turistička postelja proizvodi 108 l miješanog komunalnog otpada po postelji mjesečno (u 3 sezonska mjeseca). Svaki Korisnik usluge 2. kategorije koji iznajmljuje turističke postelje plaća uvećanu cijenu minimalne javne usluge u 3 mjeseca turističke sezone (lipanj, srpanj, kolovoz).

Ukupna cijena minimalne javne usluge (vansezone) =ukupna površina objekta x fiksni koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada 0,60 l/m2 x jedinična cijena minimalne javne usluge

Ukupna cijena minimalne javne usluge (u 3 mjeseca turističke sezone) =((površina stambenog objekta x koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada) + (površina za obavljanje djelatnosti iznajmljivaja x fiksni koeficijent 0,60) + (broj turističkih postelja za iznajmljivanje x 108l))  x jedinična cijena minimalne javne usluge)

 

Za 2. kategoriju Korisnika usluge – fizičke osobe koje obavljaju djelatnost iznajmljivanja soba/apartmana (mali privatni iznajmljivači) cijena minimalne usluge određena je koeficijentom proizvodnje miješanog komunalnog otpada od 0,6 l/m2 kroz sva obračunska razdoblja. Ovoj skupini 2. kategorije Korisnika usluge se u sezonskom razdoblju uvećava cijena minimalne javne usluge za broj postelja koje se koriste za iznajmljivanje, odnosno za volumen procijenjene proizvodnje miješanog komunalnog otpada po postelji. Svakoj turističkoj postelji određen je godišnji volumen miješanog komunalnog otpada koji nastaje po postelji koristeći se podacima iz Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske, Metodologije za određivanje sastava i količina komunalnog odnosno miješanog komunalnog otpada (HAOP), podacima o brojnosti turističkih postelja u privatnom smještaju na području Općine Šolta te procjenom popunjenosti turističkih kapaciteta. Udio proizvedene količine miješanog komunalnog otpada prenesen je u jednakom udjelu u troškove Davatelja usluge te je raspoređen na ukupni broj turističkih postelja u privatnom smještaju i na 3 obračunska razdoblja (lipanj, srpanj, kolovoz) kada je najveća popunjenost turističkih postelja u privatnom smještaju. Na području Općine Šolta procjenjuje se kako svaka turistička postelja proizvodi 108 l miješanog komunalnog otpada po postelji mjesečno (u 3 sezonska mjeseca). Svaki Korisnik usluge 2. kategorije koji iznajmljuje turističke postelje plaća uvećanu cijenu minimalne javne usluge u 3 mjeseca turističke sezone (lipanj, srpanj, kolovoz).

Ukupna cijena minimalne javne usluge (vansezone) = površina za obavljanje djelatnosti izajmljivanja x  fiksni koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada 0,60 l/m2 x jedinična cijena minimalne javne usluge

Ukupna cijena minimalne javne usluge (u 3 mjeseca turističke sezone) = ((površina objekta za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja x fiksni koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada 0,60 l/m2) + (broj turističkih postelja za iznajmljivanje x 108 l)) * xjedinična cijena minimalne javne usluge

 

3. kategorija Korisnika – fizička i pravna osoba koja na području Općine Šolta obavlja djelatnost prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti

Za 3. kategoriju Korisnika usluge minimalna javne usluge određuje se na način da se troškovi minimalne javne usluge ove kategorije Korisnika usluge (odnosno količina proizvedenog miješanog komunalnog otpada) raspoređuju prema jednom od kriterija pojedine skupine: površina objekta, smještajne jedinice, vez, plovilo. Svakoj skupini 3. kategorije Korisnika usluge dodijeljen je koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada po jednom od kriterija.

Korisnici 3. kategorije Korisnika usluge sa sezonskom djelatnošću plaćaju cijenu minimalne javne usluge minimalno 5 mjeseci (svibanj, lipanj, srpanj, kolovoz, rujan).

Korisnicima 3. kategorije Korisnika usluge koji posluju cijele godine (zbog smanjene proizvodnje miješanog komunalnog otpada u van sezonskom dijelu godine) umanjuje se koeficijent mjesečne proizvodnje miješanog komunalnog otpada u periodu van sezonske djelatnosti (listopad-travanj).

Koeficijenta proizvodnje miješanog komunalnog otpada po jednom od kriterija pojedine skupine 3. kategorije Korisnika usluge prikazan je tablicom u nastavku.

  KATEGORIJA KOEFICIJENT PROIZVODNJE MKO (litara mjesečno) – SEZONA KOEFICIJENT PROIZVODNJE MKO (litara mjesečno) – VAN SEZONE KRITERIJ
3.1. Korisnici usluge koji pružaju smještaj u objektu iznajmljivanjem soba/apartmana (hoteli, hosteli, prenoćišta, vile, kuće za odmor i sl. 340,00 l 104,00 l smještajna jedinica (postelja)
3.2. Korisnici usluge koji posjeduju plovne objekte u svrhe  nautičkog turizma (plovni objekti za izlete, plovni objekti za krstarenje, plovni objekti za razgledavanje podmorja, plovni objekti na kojima se poslužuje piće i napitci te jednostavna jela na plovnom objektu) i korisnici koji posjeduju plovne objekte za razgledavanje podmorja, taksi plovila i plovila za najam . 150,00 l 46,00 l plovilo
3.3. Luke nautičkog turizma (marina, suha marina), upravitelji  komunalne, sportske i luke posebne namjene i sl. 160,00 l 50,00 l vez
3.4. Korisnici usluge koji pružaju usluge pripreme hrane iz kategorija restorana, barova, gostionica, zdravljaka, zalogajnica, pečenjarnica, pizzeria, bistroa, slastičarnica, objekata brze prehrane, kavana, pivnica, buffeta, kantina, pub, krčma, caffe bar, konoba, kleti, kušaonica, pripremnica obroka – catering, objekata jednostavnih usluga u kiosku, objekata jednostavnih brzih usluga, objekata jednostavnih usluga u nepokretnom vozilu, objekata jednostavnih usluga u šatoru, objekata jednostavnih usluga na klupi, objekata jednostavnih usluga na kolicima, objekata koji pružaju usluge pripreme hrane bez konzumacije hrane na lokaciji (npr. objekti brze prehrane, fast food, pizza cut, pekare)  i sl. 18,00 l 8,06 l m2
3.5. Kafići, barovi, točionice pića i sl. bez usluga pripreme hrane, noćni klubovi, noćni bar, disco klub, klubovi za zabavu na otvorenom, organizatori javnih manifestacija (uključujući i turističku zajednicu Općine Šolta), kampovi, autokampovi, turistička naselja  i sl. 10,00 l 4,45 l m2
3.6. Uredi, javni uredi, agencije, banke, uredski prostori (državne uprave, županijske i lokalne samouprave, sudova, agencija, pošta, fondova i sl.),osiguravajuća društva, odvjetnički i javnobilježnički uredi, turističke agencije, objekti za igre na sreću, udruge, ustanove,  muzeji, galerije, knjižnice, knjižare, izložbeni prostori, galerije, kina, ambulante, ljekarne, vjerske, socijalne, humanitarne, kulturne, prosvjetne i športske ustanove,vrtići, objekti i domovi za starije osobe i sl. 5,00 l 2,53 l m2
3.7. Mesnice, ribarnice, prodavaonice mliječnih i suhomesnatih proizvoda, benzinske postaje, supermarketi, trgovine prehrambenom robom, tržnica, trgovine odjećom i obućom i drugom neprehrambenom robom, ostale trgovine miješanom i građevinskom opremom, kiosci za prodaju tiskovina i duhanskih proizvoda, kiosci za prodaju razne robe, štandova na javnoprometnim površinama i sl. 12,00 l 5,49 l m2
3.8. Obrtničke djelatnosti: frizerski, salon, brijač, kozmetičar, stolar, vodoinstalater, električar, automehaničar, autolimar, bravari,  autokaroser, radione za popravak, ribarski obrti,  keramičari, proizvodni prostori (uljare, vinarije i slično) i sl. 6,00 l 2,84 l m2
3.9. Ostale djelatnosti (skladišni prostori, poslovni stambeni prostori  i ostale neimenovane djelatnosti) 7,00 l 3,16 m2

 

Ukupna cijena minimalne javne usluge = kriterij pojedinog gospodarskog objekta (površina, vez, postelja…) x koeficijent proizvodnje miješanog komunalnog otpada x jedinična cijena minimalne javne usluge

 

CIJENA JAVNE USLUGE ZA KOLIČINU PREDANOG MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA = 0,04 KN/L

Sve kategorije plaćaju cijenu javne usluge za količinu predanog miješanog komunalnog otpada prema broju i volumenu predanih spremnika za miješani komunalni otpad u obračunskom razdoblju.

Volumen spremnika Cijena jedne primopredaje spremnika
  40 l   1,60 kn  (0,21 EUR)
120 l   4,80 kn (0,64 EUR)
240 l   9,60 kn (1,27 EUR)
1.100 l  44,00 kn (5,84 EUR)

 

CIJENA DODATNIH USLUGA NA POZIV KORISNIKA

USLUGA  
Izvanredni odvoz za glomazni otpad 100,00 kn/m3   (13,27EUR)
Izvanrendni odvoz MKO 0,50kn /litri (0,07EUR)
Dodatno razvrstavanje 10 kn/spremniku  (1,32EUR)

 

CIJENA UGOVORNE KAZNE

Ugovorna kazna Minimalna cijena Maksimalna cijena
Korisnik usluge ne vrši predaju otpada Davatelju usluge, a utvrdi se da koristi nekretninu Ugovoreni spremnik s odvozom od 4 puta mjesečno –   
Korisnik usluge za dva uzastopna obračunska razdoblja odlaže miješani komunalni otpad u količini koja premašuje volumen ugovorenog spremnika sukladno Ugovoru Dodatnih 20% volumena ugovorenog spremnika u obračunskom razdoblju Dodatnih 50% volumena ugovorenog spremnika u obračunskom razdoblju
Korisnik usluge odlaže miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad izvan spremnika za miješani komunalni otpad i/ili biorazgradivi komunalni otpad Obračunati cijenu odloženog volumena i dodatno kaznu od min 50 kn (6,63EUR) 100 kn (13,27EUR)
Korisnik  usluge odlaže problematični otpad u spremnike za miješani komunalni otpad ili druge spremnike namijenjene reciklabilnom otpadu Ovisno o volumenu spremnika i onda se obračuna  volumen spremnika x koeficijent pretvorbe volumena u kg x cijena zbrinjavanja opasnog otpada/kg
Poklopac ugovorenog spremnika za miješani komunalni otpad ne može se u potpunosti zatvoriti pri odvozu otpada Dodatnih 10% volumena ugovorenog spremnika u obračunskom razdoblju Dodatnih 30% volumena ugovorenog spremnika u obračunskom razdoblju
Uz ugovoreni spremnik Korisnika usluge nalazi se rasuti otpad, otpad odložen u vrećice koje nisu od Davatelja usluge ili su odložene druge vrste otpada bez prethodne najave Davatelju usluge (EE otpad, glomazni otpad) Cijena preuzimanja + dodatan rad radnika/sat + prijevoz po km za EE ili glomazni otpad
Koristan komunalni otpad nije razvrstan u vrećicama/spremnicima u skladu sa namjenom spremnika cijena razvrstavanja otpada + upozorenje Korisniku
Korisnik usluge odlaže glomazni otpad na javnu površinu bez prethodnog dogovora s Davateljem usluge Cijena preuzimanja određene mase glomaznog otpada + dodatan rad radnika/sat + prijevoz po km

 

*sve cijene su izražene bez PDV-a.

* dok se ne ispune tehnički uvjeti naplate odvoza temelhem očitanja barkoda/RFID čipa. Davatelj usluge će naplačivati fiksan broj odvoza i to 4 odvoza mjesečno sukladno Odluci o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Šolta, Klasa:363-05/18-02/07  Ur.broj:2181/03-03-19-7, od 29.01.2019. i Općim uvjetima  ugovora o načinu korištenja javne usluge su sadržani u Prilogu 1 Odluke.

              

Prethodna suglasnost Općinskog načelnika na ovaj cijenik ishodovana je dana 10.02.2019.
Klasa :363-05/18-02/07 ,  Ur.broj: 2181/03-03-19-10.                  

Davanjem suglasnosti na Cjenik od 10.02.2019. prestaje važiti Odluka o Donošenju cijena za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada od 31.listopada 2018.g.

Ovaj cjenik se primjenjuje od 10.02.2019.godine.

Komunalno Basilija d.o.o.
Direktor:
Tihana Saša Glavurtić ing.